چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران

بهمن ۹۷

دانشگاه شهید چمران اهواز

توضیحات:

زمینه های مورد بحث:
دستگاه های همبسته قوی و مغناطیس، مایعات کوانتومی
ابررسانایی
نظریه تابعی چگالی
نانوساختارهای تجربی
نانو ساختارهای نظری
چگال نرم و بیو فیزیک
درهمتنیدگی کوانتومی و مغناطیس
نیمه رساناها و رشد بلور
ساختار و خواص مکانیکی و حرارتی
ساختار الکترونی و خواص الکتریکی، مغناطیسی و اپتیکی
مکانیک آماری و ترمودینامیک
مایعات کوانتومی

تاریخ های مهم

آخرین مهلت ثبت نام: ۱۰ دی‌ماه ۱۳۹۷
آخرین مهلت ارسال مقاله: ۱۳ آذرماه ۱۳۹۷

وبسایت برگزارکننده: psi

کنفرانس ماده چگال

فیزیک